4M4Life.com

Knights of Cormel

Offline Soloxius

  • *
  • 394
  • -2
  • H̻͡E̒ͤͦͨ C͐ͩ͗̚O̿Mͪ͊ͫ͊͌̓ͮĚS͌͗
Re: Knights of Cormel
« Reply #20 on: November 28, 2010, 04:55:20 PM »
well i suppose if hatsuharu ever comes back I'll have to make a character sheet :B
15 Awesome Points and counting...


-------------------------------------------
********(¨`·.·´¨).I.(¨`·.·´¨)* *********
****(`·.·´`·. ¸.·;Love`·.¸.·´`·.·´)*****
*****`·.¸.·´*   Everyone  *`·¸.´******
*******`·.¸(¨`· Forever·´¨)..·´********
**************`·.¸.·´********* ******